Đầu tư ngoại hối

đầu tư ngoại hối

Một cách khác để ngăn chặn việc nhận trang này trong tương lai là sử dụng Privacy Pass. Kiểm tra tiện ích mở rộng của trình duyệt trong Tiện ích Firefox. Cloudflare Ray ID: 3d2b88f6efc79aac amp; đầu tư ngoại hối Địa chỉ IP của bạn: 78. 100. 235 amp; bò; Hiệu suất amp; amp; an ninh của Cloudflare. Europetradefx. com. Báo cáo Europetradefx. com, xem xét tên miền. Tên miền không được chuyển hướng. Mã ngôn ngữ được khai báo: En-US Phát hiện Mã ngôn ngữ: En.

HTTPS: không được sử đầu tư ngoại hối. Số chữ cái: 2593 Số từ: 497 Số câu: 19 Số từ trung bình trên một câu: forex phí ngân hàng icici Số âm tiết: 860 Âm tiết bằng từ: 863 Số âm tiết bằng từ: 1. 73 Số từ trong ba âm tiết đầu tiên: 118 Phần trăm từ âm đầu tư ngoại hối 23. Flesch-Kincaid Cấp lớp: 12.

00 Flesch Forexder forex khó đọc: 33. 90 Chỉ số Coleman Liau: 12. 00 Chỉ số khả năng đọc dễ dàng (ARI): 12. 00 Độ khó đọc: 9. 80 Chỉ số SMOG: 12. 00 Spache Khả năng đọc: 5. 00 Từ không có trong danh sách từ dễ dàng của Dale-Chall: 267 Các từ không thuộc danh sách từ Spache dễ: 151 Điểm có thể được hiểu như thể hiện trong bảng dưới đây: Ẩn Ẩn.

Flesch-Kincaid Điểm | Cấp học đường. 90-100 | Lớp 5: Rất dễ đọc. Dễ dàng hiểu được bởi một học sinh trung bình 11 tuổi. 80-89 | Lớp 6: Dễ đọc.

Tiếng Anh đàm thoại dành cho người tiêu dùng. 70-79 | Lớp 7: Khá dễ đọc. 60-69 | Lớp 8 và 9: Tiếng Anh giản dị. Dễ dàng hiểu bởi học sinh từ 13 đến 15 tuổi. 50-59 | Lớp 10 đến lớp 12: Khá khó đọc. 30-49 | Cao đẳng: Khó đọc. 0-30 | Tốt nghiệp đại học: Rất khó đọc.

Hiểu tốt nhất bởi sinh viên tốt nghiệp đại học. 1 | 5-6: Mẫu giáo 2 | 6-7: Lớp 3 | 7-8: Thứ Hai Lớp 4 | 8-9: Thứ ba lớp 5 | 9-10: Lớp 6 lớp 6 | 10-11: Lớp 5 | 11-12: Lớp 6 8 | 12-13: Lớp 7 thứ 9 | 13-14: Thứ 8 của lớp 10 | 14-15: Lớp 9 11 | 15-16: Lớp 10 | 16-17: Mười một lớp 13 | 17-18: Lớp mười hai 14 | 18-22: Cao đẳng.

Dale-Chall Điểm: Dễ hiểu bởi. 0,0 - 4,9:. một sinh viên trung bình từ lớp 4 trở xuống. 5,0-5,9:. một học sinh lớp 5 hay lớp 6 trung bình.

6,0 - 6,9:. một học sinh lớp 7 hoặc 8 trung bình. 7,0 - 7,9:.

Sơ đồ trang web | Copyright ©